REVIRJI

Ribiška družina Brestanica-Krško skladno s koncesijsko pogodbo gospodari z brestaniškim ribniškim okolišem, ki obsega območje reke Save s pritoki - od izliva Blanščice do Turškega broda - približno 1000 m nizvodno od jezu pri Nuklearni elektrarni Krško.

V upravljanje ribiške družine spada:

  • 14 varstveno-gojitvenih potokov,
  • 2 gojitvena ribnika v Brestanici,
  • 5 vzrejnih ribnikov v Brestanici,
  • ribnik Resa,
  • 12 potokov brez ribiškega upravljanja zaradi majhnih količin vode,
  • 4 prizadeti potoki, ki bodisi presušijo ali pa so onesnaženi.

Prav tako k upravljanju spadajo tudi športno-ribolovne vode:

  • reka Sava v površini ca 132 ha,
  • potoka Brestanica in Blanščica v svojem spodnjem delu,
  • ribnik v Brestanici.

Na reki Savi je ca 30 ha površine pod posebnim režimom zaradi kontroliranega območja Nuklearne elektrarne Krško.

V upravljanje RD Brestanica-Krško sodi tudi gospodarjenje z lastnino na območju ribnikov Mačkovci, kjer ima RD v lasti ca 9 ha gozda, 2 ha travnikov in 7 ha vodnih površin v obliki 4 ribnikov, namenjenih vzreji rib za lastne potrebe in za športni ribolov.

Veliki ribnik je danes opredeljen kot komercialna športno-ribolovna voda in obsega ca 3 ha površine. Ob njem je lociran sodoben ribniški dom z Gostiščem Ribnik, ki je od leta 1995 v najemu družine Dular. V domu so poleg gostinskega dela tudi prostori RD in sobe.


RD Brestanica-Krško je članica Zveze ribiških družin Dolenjske, Bele Krajine in Posavja in RZS.