REVIRJI

Ribiška družina Brestanica-Krško skladno s koncesijsko pogodbo gospodari z brestaniškim ribniškim okolišem, ki obsega območje reke Save s pritoki - od desnega brega izliva Blanščice do Turškega broda (približno 1000 m nizvodno od jezu pri Nuklearni elektrarni Krško).

V upravljanje ribiške družine spada:

  • 4 potoki za sonaravno gojitev
  • 3 gojitveni ribniki v Brestanici in vodna rezerva
  • 1 vzrejna laguna pri ribniku 3
  • 1 ribnik kot športno ribolovna voda
  • potoka Blanščica in Brestanica kot športno ribolovna voda v spodnjem delu
  • več potokov za naravno gojitev brez vlaganj
  • več potokov brez ribiškega upravljanja zaradi majhnih količin vode

Prav tako k upravljanju spada:

  • reka Sava nad HE Krško
  • reka Sava nad NEK do HE Krško
  • reka Sava pod NEK.

Izvzeta so območja pod in nad HE in NE omejena z opozorilnimi tablami.

V upravljanje RD Brestanica-Krško sodi tudi gospodarjenje z lastnino na območju ribnikov.

Mačkovci pri Brestanici kjer ima RD osrednji ribnik ki je danes opredeljen kot športno-ribolovna voda in obsega ca 3 ha površine. Ob njem je lociran sodoben ribniški dom z Gostiščem Ribnik, ki jev najemu družine Golob. V domu so poleg gostinskega dela tudi prostori RD in sobe, ki jih oddaja RD. Veliki ribnik je danes opredeljen kot komercialna športno-ribolovna voda in obsega ca 3 ha površine. Ob njem je lociran sodoben ribniški dom z Gostiščem Ribnik, ki je od leta 1995 v najemu družine Dular. V domu so poleg gostinskega dela tudi prostori RD in sobe.


RD Brestanica-Krško je članica Zveze ribiških družin Zasavja in Posavja ter RZS.