O prihodnosti ...

Ribiška družina Brestanica-Krško načrtuje predvsem aktivnosti, ki se nanašajo na delovanje družine in zagotavljajo njen obstoj (ohranjanje članstva, zagotavljanje podmladka, izvajanje vzrejne dejavnosti, načrtno gospodarjenje z vodami in ribjim življem, čuvajska služba, urejanje ribnikov ...).

S posegi v okolje (izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi) se bo popolnoma spremenil življenjski prostor vodnih organizmov, za ribe pa je uničujoče predvsem dejstvo, da bodo izginila drstišča na tem odseku, kar pomeni izginotje določenih vrst rib, ki tukaj živijo.

Zaradi tega so bili v okviru priprave Državnega lokacijskega načrta za HE Krško predvideni določeni naravovarstveni ukrepi za zmanjšanje negativnih posledic na ribjo favno, kot so sanacija pritokov, izgradnja ribje steze, umetnih drstišč in umetna vzreja avtohtonih vrst rib. Namen ukrepov je varovanje biološke raznovrstnosti in habitatov ter biološkega ravnotežja, kjerkoli je to mogoče.

Ribiška družina Brestanica-Krško se je v sodelovanju s HSE in ostalimi pristojnimi institucijami odločila intenzivneje vzrejati avtohtone ciprinidne vrste za vlaganje v lastne ribolovne vode, saj upravlja v okviru svojega delovanja tudi z lastnimi vzrejnimi ribniki. V le-teh se delno izvaja športni ribolov, delno pa kontrolirana vzreja krapov in drugih ciprinidnih vrst za vlaganje v ribolovne vode.